General Chairs

 • Dong, Jiankang (China, CAUC)
 • Zhu, Quanmin (UK, UWE)

Advisory Committee Chairs

 • Chen, Zengqiang (Chair, China, NKU)
 • Li, Shaoyuan (Chair, China, SJTU)

Program Chair

 • Wang, Rui (China, CAUC)

Organization committee Chairs

 • Gao, Qingji (China, CAUC)
 • Han, Ping (China, CAUC)
 • Rhif, Ahmed (Tunisia, SCDC)

Publicity Chairs

 • Zhang, Weicun (China, USTB)
 • Na, Jing (China, KMUST)
 • Zhao, Yanxiao (USA, VCU)

Special and Invited Session Chairs

 • Boubaker, Olfa (Tunisia, INSAT)
 • Chen, Qiang (China, ZJUT)
 • Gao, Guanbin (China, KMUST)

Student Activities Chair

 • Chen, Weixing (China, CAUC)

Publication committee Chairs

 • Sun, Hui (China, CAUC)
 • Li, Guang (UK, QMUL)

Registration Chair

 • Yang, Zhengquan (China, CAUC)